Khoa học tự nhiên lớp 6 – Cánh diều – Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

Khoa học tự nhiên lớp 6 – Cánh diều – Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể* Khoa học tự nhiên lớp 6 (Cánh diều):
* Khoa học tự nhiên lớp 6 (Chân trời sáng tạo):
* Khoa học tự nhiên lớp 6 (Kết nối tri thức):
* Website:

* Tóm tắt nội dung bài học:

Sinh vật đơn bào là sinh vật chỉ cấu tạo từ một tế bào
Sinh vật đa bào là sinh vật cấu tạo từ nhiều tế bào
Ở sinh vật đa bào, cơ thể được tổ chức theo các cấp độ từ thấp đến cao: tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể
Mô là nhóm tế bào có cùng hình dạng, cấu tạo và chức năng
Cơ quan là tập hợp nhiều mô cùng thực hiện chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể
Hệ cơ quan là tập hợp nhiều cơ quan hoạt động như một thể thống nhất, hoàn thành một chức năng nhất định
Cơ thể là tập hợp tất cả các hệ cơ quan hoạt động phối hợp với nhau

source

11 Replies to “Khoa học tự nhiên lớp 6 – Cánh diều – Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *