22 Replies to “Khoa học Lớp 5 – Bài 23 : Sắt, gang, thép”

  1. buồn cười thật, một trái thiên rơi xuống trái đất một cái "bùm" là có ngay xe ô tô rùi 🙂
    giống như vũ trụ kêu thiên thạch rơi xuống trái đất để cho con người làm xe í, chắc vũ trụ nhìn xe ở trái đất chạy cho vui :>

  2. ttotototototottotototoootootototooottttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *