31 Replies to “KHOA HỌC 5 – BÀI 1 – SỰ SINH SẢN”

 1. TUẦN 8

  Khoa học: bài sự sinh sản

  + Nhờ đâu mà có các thế hệ trong mỗi gia đình?

  Điều gì có thể xảy ra nếu con người không có khả năng sinh sản?

  Bài NAM HAY NỮ

  – Nêu một số đặc điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học ?

  Nêu ý nghĩa của sự sinh sản ?

  MÔN LỊCH SỬ

  BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI “TRƯƠNG ĐỊNH”

  + Nhân dân Nam Kì đã làm gì khi thực dân Pháp xâm lược nước ta ?

  + Triều đình nhà Nguyễn có thái độ như thế nào trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp ?

  + Năm 1862, vua ra lệnh cho Trương Định làm gì? Theo em lệnh của nhà vua đúng hay sai ? Vì sao ?

  + Nhận được lệnh vua Trương Định có thái độ và suy nghĩ như thế nào?

  + Nghĩa quân và dân chúng đã làm gì trước băn khoăn đó của Trương Định ? Việc làm đó có tác dụng như thế nào ?

  + Trương Định đẵ làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân

  Địa lí

  VIỆT NAM- ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA

  + Đất nước VN gồm có những bộ phận nào ?

  + Chỉ vị trí và đất liền của nước ta trên lược đồ

  + Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ?

  + Biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta ? Tên biển là gì ?

  + Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.

  TUẦN 8

  Khoa học: bài sự sinh sản

  + Nhờ đâu mà có các thế hệ trong mỗi gia đình?

  Điều gì có thể xảy ra nếu con người không có khả năng sinh sản?

  Bài NAM HAY NỮ

  – Nêu một số đặc điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học ?

  Nêu ý nghĩa của sự sinh sản ?

  MÔN LỊCH SỬ

  BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI “TRƯƠNG ĐỊNH”

  + Nhân dân Nam Kì đã làm gì khi thực dân Pháp xâm lược nước ta ?

  + Triều đình nhà Nguyễn có thái độ như thế nào trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp ?

  + Năm 1862, vua ra lệnh cho Trương Định làm gì? Theo em lệnh của nhà vua đúng hay sai ? Vì sao ?

  + Nhận được lệnh vua Trương Định có thái độ và suy nghĩ như thế nào?

  + Nghĩa quân và dân chúng đã làm gì trước băn khoăn đó của Trương Định ? Việc làm đó có tác dụng như thế nào ?

  + Trương Định đẵ làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân

  Địa lí

  VIỆT NAM- ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA

  + Đất nước VN gồm có những bộ phận nào ?

  + Chỉ vị trí và đất liền của nước ta trên lược đồ

  + Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ?

  + Biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta ? Tên biển là gì ?

  + Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.

  TUẦN 8

  Khoa học: bài sự sinh sản

  + Nhờ đâu mà có các thế hệ trong mỗi gia đình?

  Điều gì có thể xảy ra nếu con người không có khả năng sinh sản?

  Bài NAM HAY NỮ

  – Nêu một số đặc điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học ?

  Nêu ý nghĩa của sự sinh sản ?

  MÔN LỊCH SỬ

  BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI “TRƯƠNG ĐỊNH”

  + Nhân dân Nam Kì đã làm gì khi thực dân Pháp xâm lược nước ta ?

  + Triều đình nhà Nguyễn có thái độ như thế nào trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp ?

  + Năm 1862, vua ra lệnh cho Trương Định làm gì? Theo em lệnh của nhà vua đúng hay sai ? Vì sao ?

  + Nhận được lệnh vua Trương Định có thái độ và suy nghĩ như thế nào?

  + Nghĩa quân và dân chúng đã làm gì trước băn khoăn đó của Trương Định ? Việc làm đó có tác dụng như thế nào ?

  + Trương Định đẵ làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân

  Địa lí

  VIỆT NAM- ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA

  + Đất nước VN gồm có những bộ phận nào ?

  + Chỉ vị trí và đất liền của nước ta trên lược đồ

  + Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ?

  + Biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta ? Tên biển là gì ?

  + Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.

  TUẦN 8

  Khoa học: bài sự sinh sản

  + Nhờ đâu mà có các thế hệ trong mỗi gia đình?

  Điều gì có thể xảy ra nếu con người không có khả năng sinh sản?

  Bài NAM HAY NỮ

  – Nêu một số đặc điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học ?

  Nêu ý nghĩa của sự sinh sản ?

  MÔN LỊCH SỬ

  BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI “TRƯƠNG ĐỊNH”

  + Nhân dân Nam Kì đã làm gì khi thực dân Pháp xâm lược nước ta ?

  + Triều đình nhà Nguyễn có thái độ như thế nào trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp ?

  + Năm 1862, vua ra lệnh cho Trương Định làm gì? Theo em lệnh của nhà vua đúng hay sai ? Vì sao ?

  + Nhận được lệnh vua Trương Định có thái độ và suy nghĩ như thế nào?

  + Nghĩa quân và dân chúng đã làm gì trước băn khoăn đó của Trương Định ? Việc làm đó có tác dụng như thế nào ?

  + Trương Định đẵ làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân

  Địa lí

  VIỆT NAM- ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA

  + Đất nước VN gồm có những bộ phận nào ?

  + Chỉ vị trí và đất liền của nước ta trên lược đồ

  + Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ?

  + Biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta ? Tên biển là gì ?

  + Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *